top of page

Privacyverklaring

BA-AS Behrendt Adriaansens Architectuur Stadsontwerp is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

zie hier

 

Christina Behrendt is de Functionaris Gegevensbescherming van BA-AS Behrendt Adriaansens Architectuur Stadsontwerp. Zij is te bereiken via info@ba-as.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

BA-AS Behrendt Adriaansens Architectuur Stadsontwerp verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

 

Geanonimiseerd

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BA-AS Behrendt Adriaansens Architectuur Stadsontwerp verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 

- burgerservicenummer (BSN) van werknemers

 

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ba-as.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BA-AS Behrendt Adriaansens Architectuur Stadsontwerp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Het afhandelen van uw betaling

- BA-AS Behrendt Adriaansens Architectuur Stadsontwerp analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

- BA-AS Behrendt Adriaansens Architectuur Stadsontwerp verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

BA-AS Behrendt Adriaansens Architectuur Stadsontwerp neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geenbesluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BA-AS Behrendt Adriaansens Architectuur Stadsontwerp) tussen zit. 

BA-AS Behrendt Adriaansens Architectuur Stadsontwerp gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: niet van toepassing.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

BA-AS Behrendt Adriaansens Architectuur Stadsontwerp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Verzekering bewaartermijn:

Alle gegevens, die nodig zijn voor de verzekering, zolang de verzekering loopt.

 

Wettelijke bewaartermijnen o.a.:

Facturen en financiële administratie, 7 jaar

 

Wettelijke bewaartermijnen personeelsdossier, o.a.:

Documenten mbt sollicitatiegegevens: max. 1 jaar

Werknemergegevens: max. 2 jaar

Loonbelastingsverklaringen en kopie identiteitsbewijs: max. 5 jaar na uitdiensttreding

Fiscale gegevens: min. 7 jaar na uitdiensttreding

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

BA-AS Behrendt Adriaansens Architectuur Stadsontwerp deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BA-AS Behrendt Adriaansens Architectuur Stadsontwerp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Als BA-AS Behrendt Adriaansens Architectuur Stadsontwerp uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekt, doen wij dit alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BA-AS Behrendt Adriaansens Architectuur Stadsontwerp gebruikt functionele/analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BA-AS Behrendt Adriaansens Architectuur Stadsontwerp gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:

 

Cookie naam: XSRF-TOKEN

Functie: used for security reasons

Bewaartermijn: sessie

Cookietype: essential

 

Cookie naam: bSession

Functie: used for system effectiveness measurement

Bewaartermijn: 30 minuut

Cookietype: essential

 

Cookie naam: hs

Functie: used for security reasons

Bewaartermijn: sessie

Cookietype: essential

 

Cookie naam: ssr-caching

Functie: used to indicate the system from which the site was rendered

Bewaartermijn: 1 minuut

Cookietype: essential

 

Cookie naam: svSession

Functie: used in connection with user login

Bewaartermijn: 2 jaar

Cookietype: essential

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BA-AS Behrendt Adriaansens Architectuur Stadsontwerp en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ba-as.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

BA-AS Behrendt Adriaansens Architectuur Stadsontwerp wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BA-AS Behrendt Adriaansens Architectuur Stadsontwerp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ba-as.nl

 

April 2021

bottom of page